برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
Coconut_milk_mango_600ml_3
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • Coconut_milk_durian_600ml_2
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • Coconut-milk-Coffee-Creamer_280ml_03
 • Volume: 280 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • Coconut_water_with_mango_flavor__500ml_Pet_bottle_
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • Coconut_water_with_peach_flavor__500ml_Pet_bottle_
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • Aloe_vera_with_strawberry_juice_500ml_Pet_Bottle__1
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • Aloe_vera_with_strawberry_juice_500ml_Pet_Bottle_
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • Aloe_vera_with_pomeganate__flavor_500ml_Pet_Bottle_
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • Vegjuice_Pet-290_01
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • Rita_vegetable_carrot_mango_1000ml_pet_bottle
 • Volume: 1L
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 250ml_Passion_fruit_juice_
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • 250ml_Mango_juice_drink_
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can