برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
Bag_300ml_Mango_juice
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Bag
 • Bag_100ml_Mango_juice
 • Volume: 180 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Bag
 • 350ml_Pet_Bottle_Soursop_juice_drink_
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_Pet_Bottle_pomegranate_juice_drink_
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_Pet_Bottle_pear_juice_drink_2
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_Pet_Bottle_pear_juice_drink_
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_Pet_Bottle_orange_2_juice_drink_
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_Pet_Bottle_orange__juice_drink_
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_Pet_Bottle_grape_juice_drink_
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 250ml_aluminum_can_Pineapple_Juice
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 250ml_aluminum_can_Passion_Juice
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 250ml_aluminum_can_Orange_Juice
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 250ml_aluminum_can_Grape_Juice
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 250ml_aluminum_can_Cocktail_Juice
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 250ml_aluminum_can_Apple_Juice
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Lota coconut water low sugar
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Lota Mangosteen juice low sugar
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Lota Pomegranate juice low sugar
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can