برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی

کلید واژه محصولات: برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی

rasberry-flavor-aloe-360v_06
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • natural-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • mangosteen-flavor-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • lychee-flavor-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • blackcurrant-flavor-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 180ml-aloe-vera-jelly
 • Volume: 180 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 180ml-carbonated-aloe-drink
 • Volume: 180 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • aloe_low-sugar_rita_11
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • carbonated-lion-energy-drink
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • carbonated-tiger-energy-drink
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 250_bottle_1
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • rita-180ml-carbonate-cola-drink-_03
 • Volume: 180 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • rita-300ml-carbonate-sport-drink-_04
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • horse-energy-drink-250_06
 • Volume: 325 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • energy-drink-carbonated
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • blue-dragon-energy-drink
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • xuan_1
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 011
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can