برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی

کلید واژه محصولات: برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی

500ml PP Bottle Coconut Water
  • Volume: 500 ml
  • Shelf life:
  • Packaging: PP bottle
  • Asoy_04
  • Volume: 300 ml
  • Shelf life:
  • Packaging: Glass bottle