شرکت شیر ​​سویا تولید

کلید واژه محصولات: شرکت شیر ​​سویا تولید

Beverage_distributors_mix_fruit_juice_500ml
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • beverage_manufacturing_Mix_Fruit_330ml
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • 300ml Soya bean milk multi Grain
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • 300ml Soya bean milk Original
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • 300ml Soya bean milk Strawberry
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • 300ml Soya bean milk Vanilla
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle