کلید واژه محصولات: محصولات غذایی و آشامیدنی تولید کنندگان ویتنام کنندگان

290ml_basil_seed_drink_with_Peach
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging:
 • Untitled-28
 • Volume:
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PET bottle
 • dau-dua-lon
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: Bag
 • R15_249
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_248
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_247
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_246
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_245
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_244
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_243
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_242
 • Volume: 1L
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_241
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_240
 • Volume: 1L
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_236
 • Volume: 1L
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_239
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak