کلید واژه محصولات: محصولات غذایی و آشامیدنی تولید کنندگان ویتنام کنندگان

cola-carbonated_01
  • Volume: 250 ml
  • Shelf life: 24 months
  • Packaging: aluminum can
  • coconut-carbonated_01
  • Volume: 250 ml
  • Shelf life: 24 months
  • Packaging: aluminum can