محصولات غذایی و آشامیدنی تولید

کلید واژه محصولات: محصولات غذایی و آشامیدنی تولید

330ml Soda drink Coconut Flavour3
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Soda drink coconut Flavour 2
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 500ml PP Bottle Coconut Water
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • Asoy_04
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle