محصولات غذایی و آشامیدنی تولید

کلید واژه محصولات: محصولات غذایی و آشامیدنی تولید

330ml Soda drink Coconut Flavour3
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Soda drink coconut Flavour 2
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 350ml_basil_seed_drink_with_Lychee
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_basil_seed_drink_with_Pineapple
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_basil_seed_drink_with_Cocktail
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_basil_seed_drink_with_Grape
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PET bottle
 • 350ml_basil_seed_drink_with_Peach
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PET bottle
 • 290ml_basil_seed_drink_with_Lychen
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging:
 • 500ml PP Bottle Coconut Water
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PP bottle
 • Asoy_04
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: Glass bottle