مواد غذایی و آشامیدنی در ویتنام

کلید واژه محصولات: مواد غذایی و آشامیدنی در ویتنام

200ml Graviola Juice fruits tetra pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml coconut water tetra pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Coconut water with Pinapple tetra pack
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Coconut water with mango tetra pack
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Coconut water with Mangosteen tetra pack
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 1L Orangae juice tetra pack
 • Volume: 1L
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 1L mango juice tetra pack
 • Volume: 1L
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • mango_500_1
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life:
 • Packaging:
 • 1L Apple juice tetra pack
 • Volume: 1L
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 330ml Pineapple Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • Pomegranate Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • Mangosteen Flavour Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Orange Flavour Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Mango Flavour Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Pure Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • coconut-carbonated_01
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 280ml Latte Coffee4
 • Volume: 280 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: