نوشیدنی های گازدار

Carbonated Drink

energy-car_049
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PET bottle
 • energy-car_055
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • 1250_rita_0177
 • Volume:
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PP bottle
 • 960_rita_0171
 • Volume: 960 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: tin can
 • 250c_rita_006
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can