برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
Rita_-_new_can4_jpg
 • Volume: 320 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • Rita_-_new_can2_jpg
 • Volume: 320 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • Rita_-_new_can3_jpg
 • Volume: 320 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • Rita_-_new_can5_jpg
 • Volume: 320 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • Rita_-_new_can6_jpg
 • Volume: 320 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • Rita_-_new_can1_jpg
 • Volume: 320 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • 2_Rita_-_new_can7_jpg
 • Volume: 320 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • 2_Rita_-_new_can_jpg
 • Volume: 320 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • sports_drink_250ml_slim_can_03
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • sports_drink_250ml_slim_can_02
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • 320ml_fruit_juice_03_N
 • Volume: 320 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 320ml_fruit_juice_02_N
 • Volume: 320 ml
 • Packaging: aluminum can