بسته بندی فراورده های لبنی

کلید واژه محصولات: بسته بندی فراورده های لبنی

500ml PP bottle Almond Milk
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 500ml PP bottle Apple Milk
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 500ml PP bottle Coconut Milk
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 500ml PP bottle Pear Milk
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 1250ml PP bottle Almond Milk
 • Volume:
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 1250ml PP bottle Apple Milk
 • Volume:
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 1250ml PP bottle Best Almond Milk
 • Volume:
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle