مواد غذایی و آشامیدنی در ویتنام

کلید واژه محصولات: مواد غذایی و آشامیدنی در ویتنام

330ml Soda drink Coconut Flavour3
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Soda drink coconut Flavour 2
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 290ml_basil_seed_drink_with_Pineapple
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging:
 • 290ml_basil_seed_drink_with_Passion
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging:
 • 290ml_basil_seed_drink_with_Grape
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging:
 • 290ml_basil_seed_drink_with_Cocktail
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging:
 • 290ml_basil_seed_drink_with_Peach
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging:
 • Untitled-28
 • Volume:
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • R15_249
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak