مواد غذایی و آشامیدنی در ویتنام

کلید واژه محصولات: مواد غذایی و آشامیدنی در ویتنام

aloe-carbonated_01
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • cola-carbonated_01
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • coconut-carbonated_01
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can