مواد غذایی کنسرو میوه آب میوه تولید کننده

کلید واژه محصولات: مواد غذایی کنسرو میوه آب میوه تولید کننده

200ml Orange juice tetra pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Strawberry juice tetra pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Pineapple tetra pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Mangosteen juice fruits tetra pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml mango juice Fruits tetra pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Graviola Juice fruits tetra pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 1L Orangae juice tetra pack
 • Volume: 1L
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 1L mango juice tetra pack
 • Volume: 1L
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • mango_500_1
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging:
 • 1L Apple juice tetra pack
 • Volume: 1L
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 330ml Pineapple Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • Pomegranate Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • Mangosteen Flavour Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Orange Flavour Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Mango Flavour Coconut Water
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: aluminum can